Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego Regulamin Samorządu Uczniowskiego Skład Samorządu Uczniowskiego Mały Samorząd Uczniowski Prawa Dziecka

  Samorząd Uczniowski

  Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego


   

  Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

   Regulamin__Wyborow_do_SU__SP96_w_Warszawie.pdf

   

  REGULAMIN  WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  Szkoły 
  Podstawowej  nr  96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie

   

  1. Prawo do wzięcia udziału w wyborach do Samorządu Szkolnego mają wszyscy uczniowie z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 96 

  2. Termin wyborów jest ustalony na   5 października 2018r.

  3. Lokal wyborczy umiejscowiony będzie na górnym korytarzu.

  4. Każda klasa  VII-VIII może wystawić w wyborach tylko1 kandydata. Osoba ta  - kandydat powinien posiadać co najmniej zachowanie dobre na koniec roku szkolnego 2017/2018 oraz posiadać akredytację wychowawcy klasy.

  5. Jeżeli dana klasa VII-VIII nie zgłasza żadnego kandydata, wówczas dopuszcza się wystawienie po 2 uczniów z pozostałych oddziałów objętych regulaminem wyborów.

  6. Kandydaci w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów biorą udział w kampanii wyborczej poprzez:

  a)  wywieszanie plakatów z programem wyborczym, i innymi informacjami o kandydatach na piętrze szkoły,

  b) prezentację multimedialną swojego programu wyborczego na specjalnie zorganizowanym apelu. Prezentacja ma zająć nie więcej niż 6 minut!!!

  7. W trakcie kampanii przedwyborczej niedopuszczalne jest:

  a)  zrywanie, niszczenie ( dopiski, rysunki ) plakatów wyborczych innych kandydatów,

  b)  publiczne wyśmiewanie, obrażanie kontrkandydatów, inne niestosowne zachowania naruszające godność osobistą kandydujących.;

  8. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów i całej kampanii przedwyborczej czuwa Komisja Wyborcza. Skład Komisji – 1 nauczyciel (opiekun samorządu) + 3 uczniów z klas VIII (niekandydujących do samorządu).

  9. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

   a) przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów,

  b) przeprowadzenie wyborów,

  c) obliczanie głosów,

  d) sporządzenie protokołu,

  e) ogłoszenie wyników wyborów.

  10. Wyboru kandydatów dokonuje się w głosowaniu tajnym.

  11. W dniu wyborów w lokalu wyborczym każdy uprawniony do głosowania wyborca otrzyma kartę do głosowania; na której będzie lista wszystkich kandydatów z klas VII-VIII.

  12. Aby głos był ważny, należy na karcie do głosowania, w kratce obok nazwiska wybranego kandydata postawić znak X;

  13. Karta do głosowania będzie nieważna jeżeli znajdą się na niej jakiekolwiek inne znaki, dopiski, rysunki czy poprawki;

  14. Prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania trzeba wrzucić do urny;

  15. Komisja Wyborcza zobowiązana jest w ciągu 5 dni od daty wyborów przedstawić ostateczne wyniki, ogłaszając je publicznie na tablicy ogłoszeń.

   

  ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU NALEŻY POSIADAĆ WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ. !!!

   

   

   

   

   

   

   


   

  Galeria zdjęć